Gwarancja

MATERACE I PODUSZKI

 1. Wydłużony okres gwarancji na produkty SENSIVE wynosi: – 10 lat* gwarancji na wnętrza materacy z kolekcji „Premium”, – 5 lat* gwarancji na wnętrza materacy z kolekcji „Komfortowe”, – 2 lata* gwarancji na wnętrza pozostałych materacy, – 2 lata* gwarancji na wszystkie pokrowce, – 2 lata* gwarancji na poduszki ( *licząc od udokumentowanego dnia zakupu).
 2. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej okres gwarancji na materace wynosi min. 24 miesiące pod warunkiem użytkowania ich wyłącznie do celów prywatnych. W pozostałych przypadkach producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, spowodowane wadliwym materiałem, wadliwą konstrukcją albo niewłaściwym wykonaniem.
 4. Gwarancja nie obejmuje : -zniszczeń wkładu w wyniku niewłaściwego użytkowania, (skakania, zalania, uszkodzeń mechanicznych, etc.), – zniszczeń wkładu w wyniku niewłaściwego doboru stelaża (materac Sensive powinien zostać ułożony na drewnianym lub elastycznym stelażu, który składa się z min. 22 listewek i którego odstępy między listwami wynoszą 4-6 cm. Takie podłoże zapewni odpowiednie podparcie oraz wentylację materaca) , – elementów ulegających naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji (np. zużycie pokrowca), – przebarwień pianek poliuretanowych i lateksowych, – zapachu surowców, który ulatnia się w miarę użytkowania, – trwałych odkształceń do 15% od grubości wkładu, nie wpływających na komfort użytkowania , – wad powstałych w wyniku nieodpowiedniej konserwacji i magazynowania, – napraw produktu wykonanych przez osoby trzecie, – nieciągłości spoin nie większych niż 1% powierzchni wkładu, nie wpływających na komfort użytkowania.
 5. Dopuszcza się tolerancję wymiarów na poziomie +-2 %. Wymiary nominalne produktu określają wymiary (szerokość i długość) wkładu bez pokrowca. Całkowite wymiary zewnętrzne produktu uzależnione są od rodzaju zastosowanego pokrowca.
 6. Dopuszcza się łączenie elementów wkładu, co nie obniża jakości wyrobu.
 7. Reklamacja nie obejmuje wad widocznych podczas dokonywania zakupu, o których Kupujący został poinformowany, oraz towarów które zostały sprzedane po obniżonej cenie.
 8. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu, lub wykorzystywany w warunkach innych niż domowe.
 9. Reklamacja powinna zostać przedłożona przez Kupującego w formie pisemnej i zawierać dokładny opis i zdjęcia wady. Jeśli gwarant nie jest w stanie rozpatrzyć zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie przesłanych informacji, niezbędne jest dostarczenie towaru do miejsca zakupu. Klient ponosi koszt zwrotu towaru. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, gwarant zwraca koszt dostawy do kwoty 100zł/brutto.
 10. Gwarant zobowiązany jest wymienić lub naprawić wadliwą część materaca.
 11. Wydłużony okres gwarancji nie dotyczy produktów niestandardowych.
 12. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji mogą być realizowane przez Kupującego na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura Vat).
 13. Reklamacje dotyczące niekompletnego towaru, uszkodzeń mechanicznych lub zabrudzeń powstałych podczas transportu są rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu spisanego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub dostawcy.
 14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie https://sensive.pl/gwarancja/ , oraz w sklepach stacjonarnych SENSIVE. Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową, przewidzianych w ustawie z dn. 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. 2002 nr 141 poz. 1176 z póź. zm.) Ponadto niniejsze warunki są zgodne z Europejską Dyrektywą 99/44/EC z dnia 25 maja 1999 r.

 

ŁÓŻKA

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje przez 2 lata od momentu udokumentowanego zakupu łóżka.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej na adres email: sklep@sensive.pli powinno zawierać dokładny opis wady oraz dokumentację zdjęciową.
3. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
4. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
5. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony – w razie dokonania oględzin mebli, niezwłocznie po ich zakończeniu.
6. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
7. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
8. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.
9. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia – a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.
10. Gwarant nie udostępnia produktu zastępczego na czas naprawy.
11. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
12. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:
*widoczne w momencie zakupu.
*niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
*zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
*błędów montażowych,
*użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
*braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
*tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
*naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
*w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
*wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
*różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
*szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
13. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania kartonowego, widoczne wady wykonania i wykończenia oraz braki elementów w paczkach) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
14. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
15. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.