Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – SENSIVE.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego producenta materacy SENSIVE, działającego pod domeną www.sensive.pl, prowadzonego przez Sensive Rafał Szebla z siedzibą w Kielcach, 25-817 ul. Browarna 11, o nr REGON 260246580 i nr NIP 9591652436, wpisanego do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U.nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. REJESTRACJA
 4. ZAMÓWIENIA
 5. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 6. DOSTAWY
 7. REKLAMACJE
 8. GWARANCJA
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI-DANE OSOBOWE
 12. COOKIES
 13. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.sensive.pl jest Rafał Szebla prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Szebla, Sensive Rafał Szebla.

 2. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. X Regulaminu, który skierowywany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sensive.pl jest sprzedaż detaliczna materaców oraz innych produktów za pośrednictwem sieci internet.

 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.sensive.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest
  równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 7. Ceny podane na stronie sklepu internetowego www.sensive.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 8. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę www.sensive.pl, mailowo i telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 i w soboty od 10.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 8 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 10. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  b) mediację,
  c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707,
  e)skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sklepu internetowego wraz z załącznikami

 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 3. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sensive.pl ;

 4. PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 7. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

 8. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.sensive.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 9. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie

 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.sensive.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, korzystająca z subskrypcji Newslettera.

 11. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Rafał Szebla, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sensive Rafał Szebla z siedzibą w Kielcach, 25-817 ul. Browarna 11, o nr REGON 260246580 i nr NIP 9591652436,
  wpisanego do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej)

 12. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

 13. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;

 14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.sensive.pl

 16. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

 17. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 18. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

 19. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 20. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 21. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

 22. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 23. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

 24. ZAŁĄCZNIKI – wzór formularza odstąpienia od umowy;

 25. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

 26. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

 27. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 28. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 29. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

 30. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 31. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

 32. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

 33. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie usługi Newslettera, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

 34. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym Sensive jest dobrowolna i bezpłatna. Istnieje także możliwość dokonania zakupów bez rejestracji.

 2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

 3. W celu dokonania Rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim, imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło

 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowaniu o tym Sklepu.

 8. Podane przez użytkownika dane kontaktowe zostaną wykorzystane do realizacji umowy, głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia. Podane numery telefonu zostają również udostępnione kierowcy dostarczającemu zamówienie lub firmie spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia trudności z jej dostarczeniem.

 9. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 10. Wypełnione nieprawidłowo formularze nie będą rozpatrywane.

 11. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 12. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez pracownika firmy Sensive.

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią bowiem zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 3. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie sensive.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.

 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i dostawę.

 7. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

 8. W celu finalizacji zamówienia Klient przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać następujące dane: e-mail klienta, nr telefonu oraz dane adresowe na które składają się: ulica i nr domu, miasto, kraj, a w przypadku firmy dodatkowo nazwa firmy i numer NIP.

 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.

 11. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 12. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.

 13. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Wysyłka towaru następuje w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku towarów niestandardowych, czas ten może zostać wydłużony do 6 tygodni, o czym Klient jest informowany przy potwierdzeniu zamówienia drogą e-mail.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
  a) przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto: Citibank Handlowy 88103000190109853000444254 określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego
  b) za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
  c) płatność Przelewy24.pl
  d) raty Santander
  e) płatność BLIK

 3. Przy zamówieniach materacy o niestandardowych rozmiarach lub kształtach wymagane jest 50% przedpłaty na konto firmy Sensive. Przy zamówieniach bardzo nietypowych – 100% przedpłaty.

 4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 6. Termin płatności:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (jednak nie później niż przed dostarczeniem towaru do Klienta)
  b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

 7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI. DOSTAWY

 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień .

 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do ok. 2 tygodni (14 dni) w przypadku produktów standardowych, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sklepem a Kupującym.
  a)Termin dostawy zamówionych towarów biegnie od momentu złożenia zamówienia. Wyjątek stanowią produkty niestandardowe – termin dostawy takiego zamówienia biegnie od daty zaksięgowania 50% przedpłaty na koncie Sprzedającego ( a w przypadku produktów bardzo nietypowych 100% przedpłaty).
  b)Dokładny termin dostawy (dzień i godzina) jak i jej sposób będzie ustalany bezpośrednio z Klientem. Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.

 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 20.00 i sobotę od godz. 9.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do firmy Sensive oraz potwierdzenia przez pracownika firmy.

 5. Większość produktów dostarczanych jest bezpłatnie na terenie całego kraju. Ewentualne koszty transportu podane są w opisie produktu.

 6. Dostawa jest realizowana w systemie burta-burta. Pomoc we wniesieniu produktu jest usługą dodatkowo płatną.
 7. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez transport własny oraz przesyłkę kurierską.
  a) Termin dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
  b) Kurier/kierowca nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania.

 8. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się telefonicznie ze sprzedawcą w miarę możliwości w jak najszybszym czasie:
  +48 694 307 307 , bądź na adres e-mail: sklep@sensive.pl.

 9. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 10. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

 11. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze sprzedawcą: +48 694 307 307 , bądź na adres e-mail: sklep@sensive.pl.

VII. REKLAMACJE

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Produkt ma wady, Klient ma obowiązek zawiadomić o nich Sprzedającego, po czym Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedającego lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany przy użyciu sklepu ma wady fizyczne lub wady prawne, o ile Klient nie wiedział o wadach w momencie zawarcia umowy.

 4. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną, która nabyła Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą:
  a) Jeżeli Produkt jest niezgodny z jego opisem na Stronie, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
  b) Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w pkt. 3 nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  c) Jeżeli Klient z przyczyn określonych w punkcie 3., nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia,
  d) Sprzedający jest zwolniony z rękojmi, jeśli od wydania Produktu Klientowi minęły dwa lata lub Klient zgłosił wadę Sprzedającemu ponad dwa miesiące od jej wykrycia,

 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Sensive Rafał Szebla, Kielce 25-315, ul. Starodomaszowska 30/44 lub drogą mailową na adres: reklamacje@sensive.pl.

 6. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.

 7. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej następujących danych: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

 8. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu (faktura Vat, paragon), który klient otrzymuje po odbiorze towaru.

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja dotyczyć będzie żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.

 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 12. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

VIII. GWARANCJA

MATERACE I PODUSZKI

 1. Wydłużony okres gwarancji na produkty SENSIVE wynosi:

 • 10 lat* gwarancji na wnętrza materacy z kolekcji „Premium”

 • 5 lat* gwarancji na wnętrza materacy z kolekcji „Komfortowe”,

 • 2 lata* gwarancji na wnętrza pozostałych materacy,

 • 2 lata* gwarancji na poduszki,

 • 2 lata* gwarancji na wszystkie pokrowce     (*licząc od udokumentowanego dnia zakupu)

 • 2 lata na łóżka
 1. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej okres gwarancji na materace wynosi min. 24 miesiące pod warunkiem użytkowania ich wyłącznie do celów prywatnych. W pozostałych przypadkach producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.

 2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, spowodowane wadliwym
  materiałem, wadliwą konstrukcją albo niewłaściwym wykonaniem.

 3. Gwarancja nie obejmuje :

 • zniszczeń wkładu w wyniku niewłaściwego doboru stelaża (materac Sensive powinien zostać ułożony na drewnianym lub elastycznym stelażu, który składa się z min. 22 listewek i którego odstępy między listwami wynoszą 4-6 cm. Takie podłoże zapewni odpowiednie podparcie oraz wentylację materaca) ,

 • zniszczeń wkładu w wyniku niewłaściwego użytkowania, (skakania, zalania, uszkodzeń mechanicznych, etc.),

 • elementów ulegających naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji (np. zużycie pokrowca),

 • przebarwień pianek poliuretanowych i lateksowych,

 • zapachu surowców, który ulatnia się w miarę użytkowania,

 • trwałych odkształceń do 15% od grubości wkładu, nie wpływających na komfort użytkowania ,

 • wad powstałych w wyniku nieodpowiedniej konserwacji i magazynowania,

 • napraw produktu wykonanych przez osoby trzecie,

 • nieciągłości spoin nie większych niż 1% powierzchni wkładu, nie wpływających na komfort użytkowania,

 1. Dopuszcza się tolerancję wymiarów na poziomie +-2 %. Wymiary nominalne produktu określają wymiary  (szerokość i długość) wkładu bez pokrowca. Całkowite wymiary zewnętrzne produktu uzależnione są od rodzaju zastosowanego pokrowca.

 2. Dopuszcza się łączenie elementów wkładu, co nie obniża jakości wyrobu.

 3. Reklamacja nie obejmuje wad widocznych podczas dokonywania zakupu, o których Kupujący został poinformowany, oraz towarów które zostały sprzedane po obniżonej cenie.

 4. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu, lub wykorzystywany w warunkach innych niż domowe.

 5. Reklamacja powinna zostać przedłożona przez Kupującego w formie pisemnej i zawierać dokładny opis i zdjęcia wady. Jeśli gwarant nie jest w stanie rozpatrzyć zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie przesłanych informacji, niezbędne jest dostarczenie towaru do miejsca zakupu. Klient ponosi koszt zwrotu towaru. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, gwarant zwraca koszt dostawy do kwoty 100zł/brutto.

 6. Gwarant zobowiązany jest wymienić lub naprawić wadliwą część materaca.

 7. Wydłużony okres gwarancji nie dotyczy produktów niestandardowych.

 8. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji mogą być realizowane przez Kupującego na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura Vat).

 9. Reklamacje dotyczące niekompletnego towaru, uszkodzeń mechanicznych lub zabrudzeń powstałych podczas transportu są rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu spisanego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub dostawcy.

 10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie https://sensive.pl/gwarancja/, oraz w sklepach stacjonarnych SENSIVE. Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową, przewidzianych w ustawie z dn. 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. 2002 nr 141 poz. 1176 z póź. zm.) Ponadto niniejsze warunki są zgodne z Europejską Dyrektywą 99/44/EC z dnia 25 maja 1999 r.

 11. Reklamacje dotyczące niekompletnego towaru, uszkodzeń mechanicznych lub zabrudzeń powstałych podczas transportu są rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu spisanego w momencie odbioru towaru i w obecności kuriera.

 

ŁÓŻKA

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje przez 2 lata od momentu udokumentowanego zakupu łóżka.

2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej na adres email: reklamacje@sensive.pl i powinno zawierać dokładny opis wady oraz szczegółową dokumentację zdjęciową.

3. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

4. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.

5. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony – w razie dokonania oględzin mebli, niezwłocznie po ich zakończeniu.

6. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.

7. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.

8. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.

9. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia – a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.

10. Gwarant nie udostępnia produktu zastępczego na czas naprawy.

11. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

12. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:

 • niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
 • zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
 • błędów montażowych,
 • użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
 • braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
 • tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
 • naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
 • w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
 • różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.

13. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania kartonowego, widoczne wady wykonania i wykończenia oraz braki elementów w paczkach) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.

14. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.

15. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie, pisząc na adres e-mail: sklep@sensive.pl

 3. Przesyłkę należy nadać na adres:

  Sensive – produkcja

  Wrocławska 83

  56-416 Twardogóra

 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Pliki do pobrania”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 7. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 9. Klient poprzez przyjęcie przesłanej przesyłki oświadcza, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Za moment zawarcia umowy uważa się datę otrzymania przez zamawiającego zamówionego towaru.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. W przypadku zwrotu towaru, gdy dowodem zakupu była faktura Vat, firma Sensive zobowiązuje się do poświadczenia na piśmie zwrotu świadczenia konsumenta poprzez dokument księgowy faktura – korekta. Natomiast Klient zobowiązuje się do podpisania wystawionej przez Sprzedającego faktury korekty i odesłania jej do Sensive, ul. Starodomaszowska 30/44. 25-315 Kielce, co warunkuje zwrot świadczenia pieniężnego ( w przypadku odbioru gotówki za płatność).

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI – DANE OSOBOWE

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sensive Rafał Szebla.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być;
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XII. COOKIES

 1. Sklep internetowy www.sensive.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 2. Plikami typu cookies są dane informatyczne, pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 3. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość.

 4. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

  a) rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

  b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  d) dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu,
  e) zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.

 6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików Cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 8. Administrator informuje, że wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na ograniczenie działania niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.

XIII. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Postanowienia tego rozdziału Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
  • usługa Newslettera.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

  • dostęp do sieci Internet
  • czynne konto poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,

 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.

 7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 8. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sensive.pl lub pisemnie na adres: Sensive, Kielce 25-315, ul. Starodomaszowska 30/44.

 9. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.

 10. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sensive.pl lub pisemnie na adres: Sensive Kielce 25-315, ul. Starodomaszowska 30/44

 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
  b) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami,

  c) przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.

 2. Na stronie Sklepu mogą być wyświetlane reklamy podmiotów trzecich w stosunku do Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odsyłają linki zawarte w reklamach.

 3. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera Utwory chronione prawem autorskim. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.

 4. Umieszczanie przez Klientów treści bezprawnych jest zakazane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane pod Produktami. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do moderowania, skracania lub usuwania komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (np. komentarze wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej etc.).

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

 6. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedający są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2019 r.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego Konta.